Foto: Fira.rs
Reklame

Javno komunalno-stambeno preduzeće “Zaječar” je više od šest godina naplaćivalo naknadu u visini od 1500 dinara za administrativne troškove koji nastaju prilikom pripremanja predloga za izvršenje radi naplate potraživanja, iako na to, po svemu sudeći, nisu imali pravo. Ova naknada obuhvatala je troškove pakovanja pošte, poštarinu, utrošak papira za štampanje, troškove kopiranja i druge troškove.

Naime, Nadzorni odbor ovog preduzeća je još 03.02.2015. godine doneo zaključak kojim uvodi ovu naknadu, a koji je praktično realizovan tako što je u obrascima predloga za izvršenje pored iznosa glavnog duga i potraživanja na ime kamate i troškova izvršnog postupka istaknut i zahtev za naknadu troškova pripreme predmeta u visini gore navedenog iznosa od 1500 dinara.

Ova naknada je, po okončanju izvršnog postupka, naplaćivana od izvršnih dužnika kod kojih je bilo sredstava za namirenje glavnog duga i drugih, sporednih naknada.

 

Na osnovu pomenutog zaključka, JKSP “Zaječar” izdavalo je i račune na iznos od 1500 dinara, a kao naknadu za troškove pripreme predmeta, koji su redovno dostavljani dužnicima uz rešenja o izvršenju.

 

Dakle, od svakog građanina Zaječara koji je u navedenom vremenskom periodu imao dug prema JKSP “Zaječar” po osnovu usluga koje mu je ovo preduzeće pružalo (grejanje, odvoženje smeća, stambene usluge), a prema kome je ovo preduzeće pokrenulo izvršni postupak radi prinudne naplate svog potraživanja, protivno zakonu naplaćivan je i iznos od 1500 dinara.

Uvidevši svoju grešku, nadzorni odbor ovog javnog preduzeća je 27. aprila ove godine doneo Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju predloga za uvođenje naknade za troškove utuženja od 03.02.2015. godine.

 

U obrazloženju svoje odluke, JKSP “Zaječar” navodi da je konkretnu odluku stavio van snage iz razloga što “u poslednje vreme, posle više sudskih presuda u parničnim postupcima po prigovoru izvršnih dužnika na rešenje o izvršenju u kojima se ne priznaje pravo na naknadu naših troškova pripreme predmeta, gotovo svi izvršni dužnici prigovaraju na osnovanost ove naknade”, kao i “…stav suda po ovom pitanju je da za ovu naknadu nema pravnog osnova u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju”.

Imajući u vidu navedeno, postavlja se pitanje šta je sa onim građanima koji kao izvršni dužnici u izvršnom postupku nisu prigovarali na rešenje o izvršenju i od kojih je konkretno potraživanje naplaćeno.

Da li građani mogu da traže povrat novca?

U želji pravovremenog i potpunog obaveštavanja građana u pogledu mogućnosti ostvarenja njihovih prava na povraćaj novca, obratili smo se za pravno mišljenje našem povremenom kolumnisti i advokatu Predragu Stankoviću, koji je za portal Glas Zaječara izjavio:

Predrag Stanković

“Imajući u vidu odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju, JKSP “Zaječar” nije imalo pravo na naplatu konkretne novčane naknade. Pravo na naplatu naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta imaju jedino javni izvršitelji, shodno važećoj Javnoizvršiteljskoj tarifi, ali ne i izvršni poverioci, u konkretnom slučaju JKSP “Zaječar”. Ukoliko je tačno da je JKSP “Zaječar” naplaćivalo pomenute naknade, građani bi imali pravo da zatraže sudsku zaštitu svojih prava u parničnom postupku. S tim u vezi, advokatura kao samostalna i nezavisna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, uvek stoji građanima na usluzi ukoliko žele da ostvare svoja prava.”

Portal Glas Zaječara će nastaviti da informiše građane o ovoj temi.