foto:pixabay
Reklame

U Zaječaru je, u skladu sa Programom za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece, krajem februara raspisan konkurs za dodelu novčanih sredstava za vantelesnu oplodnju, iz budžeta Grada. Rok za prijavljivanje je 16. april 2021.

Pravo na dodelu sredstava za vantelesnu oplodnju koja se isplaćuje iz sredstava budžeta Grada, se može ostvariti za jedan pokušaj biomedicinski potpomognute oplodnje i iznosi 300.000,00 dinara po paru, prenosi zajecar.info.

Кriterijumi za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za biomedicinski potpomognutu oplodnju:

– da žena u momentu podnošenja zahteva/prijave, nije navršila 45 godina života;

– da par ili bar jedan partner ima državljanstvo Republike Srbije i da oba partnera imaju prebivalište na teritoriji grada Zaječara najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva/prijave;

– da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje, godina starosti ženskog partnera ili pola.

Pravo na finansijsku pomoć za postupak BMPO iz stava 1. ovog člana, mogu ostvariti:

– žene kojima je utvrđen sekundarni sterilitet (koje imaju dece, ali nemaju uslova da prirodnim putem dobiju drugo odnosno treće dete, bez obzira kod kog partnera je utvrđen sterilitet i da li su prethodne trudnoće bile iz prirodne ili biomedicinski potpomognute oplodnje);

– parovi u kojima muškarac nema dece, ili nema žive dece;

– parovi koji su prvom višestrukom trudnoćom dobili decu bez obzira da li iz prirodne ili biomedicinski potpomognute oplodnje, a do druge trudnoće ne može da dođe bez postupka BMPO.

Zahtev/prijava za dodelu sredstava se podnosi Gradskoj upravi grada Zaječara – Odeljenju za privredu i društvene delatnosti. Zahtev/prijava za dodelu sredstava za BMPO mora biti svojeručno potpisan od strane oba partnera.

Uz zahtev/prijavu se prilaže:

– izvod iz matične knjige venčanih ili overena izjava dva svedoka da par živi u vanbračnoj zajednici;

– uverenje o državljanstvu Republike Srbije para;

– uverenje o prebivalištu para (potvrda MUP-a RS da je mesto stalnog prebivališta na teritoriji grada Zaječara)

– fotokopije ličnih karti;

– predračun zdravstvene ustanove, koja će vršiti postupak BMPO o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje i rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

– fotokopije medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza koje zahteva i Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju;

– potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale u Zaječaru da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program BMPO koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje, godina starosti ženskog partnera ili pola.

Zahtev/prijava se podnosi na pisarnici Gradske uprave grada Zaječara, uz prateću dokumentaciju, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom “Кomisija za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara – Zahtev/prijava za dodelu sredstava za BMPO”.

Rok za prijavljivanje: 16. april 2021. godine.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumentacija, neće biti razmatrani.

Više o ovome na sajtu: zajecar.info