Foto: Glas Zaječara Zoran Pašalić

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je, povodom 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba, ponovo apelovao na nadležne državne organe da uspostave efikasniji sistem socijalne zaštite usklađen sa potrebama starijih osoba u Srbiji, obezbede finansijski održive usluge i posebne servise podrške i preduzmu neophodne mere i aktivnosti kako bi se starijim osobama i u regularnim i u vanrednim okolnostima obezbedila adekvatna zdravstvena zaštita.

„Starije osobe u Srbiji i danas se najviše suočavaju sa siromaštvom, bolestima, diskriminacijom i nasiljem, a poseban problema predstavlja nedostatak posebnih usluga. Ovi problemi bili su najvidljiviji tokom vanrednog stanja uvedenog zbog epidemije Kovid-19 kada su zbog mera ograničenja kretanja najviše teškoća imale starije osobe sa mentalnim i fizičkim invaliditetom kojima je potrebna podrška formalnih i neformalnih negovatelja za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba“, izjavio je Pašalić.

Pašalić navodi da su brojne probleme imale i starije osobe u stanju socijalne potrebe, naročito one kojima je bio potreban urgentni smeštaj u vreme zabrane prijema u gerontološke centre i domove za stare, zatim starije osobe kojima je bila neophodna pomoć gerontodomaćica koja je bila ograničena, ali i stariji beskućnici zbog nemogućnosti prijema u prihvatilišta i druge socijalne ustanove.

Ključne mere koje bi trebalo preduzeti za zaštitu starijih osoba u vanrednim situacijama su veći iznosi socijalnih davanja, unapređivanje kvaliteta usluga zdravstvene i socijalne zaštite, mogućnost alternativnog smeštaja starijih osoba kojima je potrebno urgentno zbrinjavanje, pružanje usluga podrške i onim osobama koje nisu u sistemu socijalne zaštite, zapošljavanje većeg broja stručnih radnika u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite, naveo je Pašalić i podsetio da je na njegovu inicijativu tokom vanrednog stanja uspostavljena procedura za izdavanje dozvola za kretanje svim osobama koje su brinule o starijim sugrađanima.

Pašalić navodi da je, po pitanju poboljšanja položaja starijih osoba, Vladi Srbije preporučio da pripremi predloge zakona kojima se uvodi institut odlučivanja uz podršku i ukida mogućnost lišenja poslovne sposobnosti i da intenzivira aktivnosti u procesu deinstitucionalizacije i aktivnosti na uspostavljanju adekvatnog sistema usluga u zajednici, dok je jedinicama lokalne samouprave preporučeno da kontinuirano preduzimaju mere kako bi se uspostavile, održavale i razvijale usluge u zajednici u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom i starijih osoba.

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je Generalna Skupština UN proglasila 1990. godine sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima starijih osoba.

Reklame