Centar za socijalni rad u Zaječaru, foto: zajecar.info

Zaštitnik građana utvrdio je, u postupku pokrenutom na osnovu napisa na društvenim mrežama o izmeštanju deteta iz Vratarnice kod Zaječara iz matične porodice, da je otac deteta zbog zanemarivanja potpuno lišen roditeljskog prava i da se dete od septembra 2020. godine nalazi u porodici potencijalnih usvojitelja koji su srpski državljani, na međusobnom prilagođavanju.

Zaštitnik građana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad u Zaječaru i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja utvrdio da se porodica deteta nalazi na evidenciji ovog centra od marta 2015. godine, nakon obraćanja Gradske uprave Zaječara za određivanje ličnog imena deteta jer roditelji to nisu učinili u zakonskom roku.

Iz izjašnjenja i dokumentacije koje su mu dostavili nadležno ministarstvo i Centar, Zaštitnik građana je utvrdio da je zaječarski CSR zatim od patronažne službe dobio prijave za zanemarivanje i da je uvidom na terenu utvrdio da beba nedovoljno napreduje u telesnoj težini i da higijenski uslovi nisu zadovoljavajući.

Zaštitnik građana je utvrdio da je zbog toga tromesečna beba stavljena pod privremeno neposredno starateljstvo i da je tokom perioda praćenja porodica podržavana na više načina – jednokratna novčana pomoć za adaptaciju kuće, higijenski paketi, detetu je priznato očinstvo, promenjeno prezime, izvršena vakcinacija, regulisana zdravstvena knjižica i uspostavljena saradnja sa Crvenim krstom koji ih je podržavao u naturi i higijenskim paketima.

Majka deteta je 2016. godine potpuno lišena poslovne sposobnosti i aktuelno se nalazi pod neposrednim starateljstvom CSR u Zaječaru, dok je tokom perioda praćenja za oca utvrđeno da je bio nasilan prema majci i da je grubo zanemarivao prava i potrebe deteta, utvrdio je Zaštitnik građana.

Zbog ugrožavanja života i zdravlja deteta niskog kalendarskog uzrasta i majke, CSR je doneo odluku o urgentnom izmeštanju deteta u hraniteljsku porodicu i smeštanju majke u hraniteljsku porodicu za odrasla i stara lica.

CSR u Zaječaru u izveštaju navodi da je tokom rada na predmetu podneo dve krivične prijave protiv oca deteta, a sredinom 2016. godine i tužbu za potpuno lišenje roditeljskog prava. Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Zaječaru iz marta 2020. godine otac je potpuno lišen roditeljskog prava, a krajem maja iste godine dete je stavljeno pod neposredno starateljstvo CSR u Zaječaru.

Nakon toga Centar je izvršio upis deteta u Jedinstveni lični registar usvojenja, a posle izbora usvojitelja, državljana Republike Srbije, dete je u septembru 2020. godine upućeno u tu porodicu radi međusobnog prilagođavanja, utvrdio je Zaštitnik građana.

Zaštitnik građana je utvrdio i da je CSR u Zaječaru protiv Saše Borojevića, koji je u video obraćanju na društvenoj mreži izneo sumnju u nezakonito oduzimanje deteta od roditelja, podneo krivičnu prijavu zbog krivičnog dela neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka i narušavanje poslovnog ugleda.

Reklame