Više desetina univerzitetskih profesora podnelo je nadležnim organima Univerziteta u Beogradu žalbe…

… na neakademsko ponašanje Milije Suknovića, dekana Fakulteta organizacionih nauka, Ondreja Jaška, mentora doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog, i članova Komisije za pregled i odbranu njegove disertacije – Dragana Đuričina, profesora Ekonomskog fakulteta i Slađane Barjaktarović Rakočević, vanredne profesorke FON-a.

Žalbe su podnete i protiv članova Etičke komisije FON-a: Nevenke Žarkić Joksimović, Milice Bulajić, Mladena Čudanova, Srđe Bjeladinovića, Veroljuba Nastića i Miloša Krstanovića, saznaje Danas.

U žalbama se, između ostalog, navodi da dekan FON-a Milija Suknović nije poštovao obaveze iz Etičkog kodeksa i nečinjenjem je povredio i Kodeks i Pravilnik o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku.

Mentor disertacije Ondrej Jaško i članovi Komisije za pregled i odbranu disertacije „nisu ispunili svoju dužnost savesne kontrole rada kandidata Siniše Malog, jer su ili ćutali i/ili bez argumenata osporavali javno obelodanjene tvrdnje (potkrepljene dokazima) o plagijatu Malog“.

U svojim izveštajima članovi Etičke komisije FON-a su „propustili da izvrše propisane obaveze, pokazali nemar i neposvećenost, uz pokušaje zataškavanja plagijata“, piše u žalbi.

Žalba protiv dekana FON-a (kao organa poslovođenja fakulteta) je upućena Odboru za profesionalnu etiku UB, protiv Đuričina je predata Etičkoj komisiji Ekonomskog fakulteta (na kome je on zaposlen), a za sve ostale Etičkoj komisiji FON-a.

Među podnosiocima žalbi su akademik Dušan Teodorović, profesori Vesna Rakić Vodinelić, Ognjen Radonjić, Biljana Stojković….

Podsetimo, Senat Beogradskog univerziteta poništio je 12. decembra prošle godine diplomu doktora nauka Siniši Malom, na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku UB, kojim je utvrđeno neakademsko ponašanje Malog pri izradi doktorske disertacije.

Mali je potom 17. decembra 2019. podneo žalbu Upravnom sudu protiv odluke Odbora za profesionalnu etiku.

Na pitanje u kojoj fazi je ovaj slučaj, u Upravnom sudu kažu za Danas da će „predmet biti rešen u razumnom roku, budući da su sudije dužne da rešavaju predmete po redosledu prijema tužbe u sud, u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta i sa posebnim prioritetom u rešavanju predmeta koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim“.

Izvor: Danas

Reklame