4. sednicu Skupštine grada Zaječara zakazana je za četvrtak, 16. septembara 2021. godine. Sednica će biti održana u sali ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru, Timočke bune 16, sa početkom u 11,00 časova.

Na dnevnom redu nalazi se:

 • Razmatranje Izveštaja Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje su izabrani I broj: 013-100/2021 od 05.07.2021. godine;
 • Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
 • Pretres Predloga Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu;
 • Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine;
 • Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar- u likvidaciji za 2020.godinu;
 • Pretres Predloga Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti Grada Zaječara za period 2021.- 2024. godine;
 • Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara;
 • Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „ Vlaška“ u KO Mali Izvor;
 • Pretres Predloga Odluke o otuđenju nepokretnosti – objekta br.4 koji se nalazi na delovima kp.br. 5834/5,5829/52 i 8474/2 sve u KO Zaječar, u ul. Đure Đakovića u Zaječaru, iz javne svojine Grada Zaječara, prikupljanjem ponuda;
 • Pretres Predloga Odluke o otuđenju nepokretnosti -dela zgrade poslovnih usluga u Zaječaru, na kp.br. 9664/10 KO Zaječar, iz javne svojine grada Zaječara, neposrednom pogodbom;
 • Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar za 2020. godinu;
  b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020.godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar;
  v) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar za 2020.godinu;
 • Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2020.godinu;
  b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2020.godinu;
 • Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu;
  b) Rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu;
  v) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu;
  g) Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Plana i programa poslovanja Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu;
 • Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu;
  b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu;
  v) Rešenja o davanju sagglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar;
 • Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na Finansijski izveštaj za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
  b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2020. godinu;
 • Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2020. godinu;
  b) Rešenja o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2020. godinu;
  v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu;
  g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu;
 • Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
 • Pretres Predloga Rešenja o određivanju mrtvozornika grada Zaječara;
 • Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na prvu dopunu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu Turističke organizacije grada Zaječara;
 • Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Narodnog muzeja „Zaječar“;
 • Odbornička pitanja.
Reklame