2. sednicu Skupštine grada Zaječara zakazana je za sredu 16. jun 2021. godine.
Sednica će biti održana u sali ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru, Timočke bune 16, sa početkom u 12,00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red.

1. Izbor članova Verifikacionog odbora;
2. Razmatranje Izveštaja Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje su izabrani I broj: 013-92/2021 od 03.06.2021. godine;
3. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana;
5. Pretres Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2021. godinu;
6. Pretres Predloga:
a) Odluke o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar;
b) Odluke o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar;
v) Odluke o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar;
7. Pretres Predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2020. godinu;
8. Pretres Predloga Odluke o konverziji potraživanja grada Zaječara po osnovu neizmirenih izvornih javnih prihoda u trajni ulog grada Zaječara u kapitalu privrednog društva Novinsko – izdavačkog Preduzeća „Kompanija Borba“ a.d. Beograd;
9. Pretres Predloga Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT DOO Beograd-Savski venac;
10. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar-u likvidaciji;
11. Pretres Predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu;
12. Pretres Predloga Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Zaječar za 2021. godinu;
13. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana generalne regulacije Gamzigradske Banje;
14. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor;
15. Pretres Predloga Odluke o Geografskom informacionom sistemu grada Zaječara;
16. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom;
17. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Ivana Mažuranića i dela ulice Ilije Milkića u Zaječaru;
18. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Radmile Mocić u Zaječaru;
19. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulica Cvetka Cakovića i Karađorđeve u Zaječaru;
20. Pretres Predloga za promenu Statuta grada Zaječara;
21. Izbor predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja Skupštine grada Zaječara;
22. Pretres Predloga Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Zaječaru;
23. Pretres Predloga Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2021. i 2022. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja;
24. Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o upravljanju grobljima i pogrebnim uslugama na teritoriji grada Zaječara;
25. Pretres Predloga Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar;
26. Pretres Predloga :
a) Odluke o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara;
b) Odluke o dopuni Odluke o zaštiti arteskih i subarteskih česama na teritoriji grada Zaječara;
v) Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima;
27. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća“VODOVOD“ Zaječar za 2021. godinu;
28. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
29. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Izveštaja o stanju površinskih voda na području grada Zaječara u 2020. godini;
30. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
31.Pretres Predloga :
a) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za 2020. godinu;
b) Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene Programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Đulići“ u Zaječaru i visine učešća roditelja u ceni usluga;
32. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru za 2020. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar za 2021. godinu
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar;
33. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Istorijskog arhiva “Timočka Krajina“ Zaječar;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Istorijskog arhiva “Timočka Krajina“ Zaječar;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2021. godinu Istorijskog arhiva “Timočka Krajina“ Zaječar;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Istorijskog arhiva “Timočka Krajina“ Zaječar;
34. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“;
35. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2020. godine;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara po Završnom računu za 2020. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada za 2021. godinu Turističke organizacije grada Zaječara;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2021. godinu;
36. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
37. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2020. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2020. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru ;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru
38. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva “Timočka Krajina“ Zaječar;
39. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara;
40. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
41. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodnog muzeja „Zaječar“ u Zaječaru;
42. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju predsednika i članova Privremenog Upravnog i Nadzornog odbora i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
43. Pretres Predloga:
a) Rešenja o prestanku dužnosti urednika „Službenog lista grada Zaječara“;
b) Rešenja o imenovanju urednika „Službenog lista grada Zaječara“;
44. Pretres Predloga Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara;
45. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “15. maj“ u Malom Jasenovcu;
b) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu;
v) Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru i prestanku mandata članovima Privremenog Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru;
46. Odbornička pitanja.

Reklame