Presudom Osnovnog suda u Zaječaru K.380/22 od 19.12.2022. godine S.M. iz Zaječara oglašen je krivim i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 7 meseci uz izricanje mere bezbednosti obavezno lečenja narkomana koje će se izvršiti u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu u trajanju ne manjem od 3 meseca do najviše 3 godine.

Pred sudom je dokazano da je dana 21.02.2022. godine izvršio krivično delo teška krađa iz čl.204. st.1. tač.3. Krivičnog zakonika, odnosno da je krađa izvršena na naročito opasan ili naročito drzak način. Na visinu kazne uticala je ranija osuđivanost okrivljenog jer je ranije dva puta osuđivan za krivična dela učinjena sa umišljajem na kaznu zatvora u trajanju od najmanje jedne godine, a od dana otpuštanja optuženog sa izdržavanja kazne zatvora do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina, te je primenjen čl.55a. (višestruki povrat) koji predviđa da će sud izreći kaznu iznad polovine raspona propisane kazne (u konkretnom slučaju propisana kazna za to krivično delo je od jedne do osam godina zatvora) uz uslov da je učinilac ranije dva puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvor od najmanje jedne godine i nije proteklo pet godina od dana otpuštanja učinioca sa izdržavanja ranije izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela. Ova zakonska norma koja predviđa strože kažnjavanje uvedena je u krivično zakonodavstvo izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i primenjuje se od 01.12.2019. godine.

Apelacioni sud u Nišu je nakon žalbenog postupka dana 20.03.2023. godine potvrdio presudu Osnovnog suda u Zaječaru K.380/22 od 19.12.2022. godine tako da je presuda postala pravnosnažna.

Reklame