foto: zajecar.info
Reklame

Skupština grada Zaječara, 38. po redu zakazana je za ponedeljak 31. avgust. Sednica će biti održana u sali Doma kulture u Kotlujevcu, sa početkom u 10,00 časova.

Na dnevnom redu nalazi se 30 tačaka oko kojih će odbornici raspravljati. Među najvažnijim tačkama je Odluka o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2019. godinu, Odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. godinu sa Izmenom Kadrovskog plana za 2020.godinu, kao i Odluka o prestanku važenja odluka donetih na osnovu Zakona o porezu na fond zarada.

Odbornici će još odlučivati o Izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu, Odluci o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom za sport “Zaječar”- u likvidaciji, Rešenju o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju” Zaječar – u likvidaciji, Odluci o konverziji potraživanja Grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ D.O.O. Beograd, Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Pored ovih tačaka na dnevnom redu su i Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zaječara za period 2021-2027, Odluke o izmenama Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara, Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Zaječar 1“, Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara.

Evo šta će odbornici još odlučivati:

14. Pretres Predloga:
a) Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara;
b) Odluke o boji i načinu označavanja vozila i opreme komunalne milicije;
15. Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama;
16. Pretres Predloga Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Zaječar;
17. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća;
18. Pretres Predloga:
a) Odluke o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara;
b) Rešenja o poveravanju objekata javne namene Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Zaječar;
v) Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima;
19. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i mišljenje ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2019.godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2019.godinu;
v) Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod” Zaječar;
20. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2019. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar – u likvidaciji;
21. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Zaječarparking“ Zaječar na Cenovnik na redovnom održavanju puteva;
22. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju promene pečata, štambilja i zaštitnog znaka Javnog komunalnog preduzeća “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar;
23. Pretres Predloga Odluke o potvrđivanju Odluka iz nadležnosti Skupštine grada Zaječara;
24. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar za 2019. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj za 2019. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar za 2019. godinu;
25. Pretres Predloga:
a)Rešenja o usvajanju izveštaja o radu Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2019.godinu;
b)Rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2019.godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ za 2019.godinu;
26. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća “Higijena Zaječar” Zaječar za 2019.godinu;
b) Rešenja o usvajanju finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Higijena Zaječar” Zaječar za 2019.godinu;
27. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Apoteka “ Zaječar“ Zaječar za 2019. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka “ Zaječar“ Zaječar za 2019. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Apoteka“ Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zdravstvene ustanove Apoteka“ Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu;
28. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke “Svetozar Marković“ Zaječar;
29. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar;
b) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar;
30. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu;
b) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Zaječar;
v) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru;
31. Odbornička pitanja.

Sednica će biti održana u sali Doma kulture u Kotlujevcu u cilju sprečavanja i suzbijanja bolesti COVID 19. Sva lica koja prisustvuju sednici Skupštine grada Zaječara dužna su da se pridržavaju preventivnih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i ostalim aktima. Početak je zakazan za 10 sati.