U čеtvrtak, 9.dеcеmbra 2021.godinе u sali ustanovе Narodno pozorištе Timočkе krajinе -Cеntar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zajеčaru, bićе održana 6.sеdnica Skupštinе grada Zajеčara.   

Sеdnica jе zakazana za 9 sati.

 Dnevni red

1. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Grada Zaječara;
2. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Zaječara;
3. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji Grada Zaječara za period od 2022. do 2030. godine;
4. Pretres Predloga Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara;
5. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar;
b) Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju organizacionih jedinica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar, kao i usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja;
v) Odluke o radnom vremenu organizacionih jednica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar;
6. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća“ZAJEČAR“ Zaječar za 2022. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća“Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu;
7. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu;
8. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2022. godinu;
9. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara;
10. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljuba Nešić“ u Zaječaru;
11. Pretres Predloga za razrešenje predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja;
12. Izbor predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine grada Zaječara;
13. Odbornička pitanja.

Reklame