foto:pixabay

Muzička škola „Stevan Mokranjac“ iz Zaječara organizuje takmičenje iz klavira.   Takmičenje će biti održano  8. aprila 2020. godine. Rok za podnošenje prijava je1. april.

Pravo učešća na takmičenju imaju redovni i vanredni  učenici osnovnih muzičkih škola a program se izvodi napamet, osim u kategoriji klavirska dua.

Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od klavirskih pedagoga i pijanista koje bira organizator takmičenja.

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanja srednje ocene. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je:

Prva nagrada : 90-100 bodova

Druga nagrada: 80-89.99 bodova

Treća nagrada : 70-79.99 bodova

Pohvala : 60-69.99 bodova

Donacija za učešće na takmičenju iznosi 2500 dinara za solo klavir i klavirski duo. Uplatu izvršiti na žiro račun broj: 840-4453760-16 model 97-93744121. Svrha uplate : Donacija za takmičenje klavirista.

Uz prijavu, koja mora biti overena od strane škole, kandidati dostavljaju  dokaz o uplaćenoj donaciji.

Rok za podnošenje prijava je 1. april.

Više informacija o takmičenju pročitajte na sajtu Muzičke škole.