Reklame

33. po redu Skupština grada Zaječara zakazana je za sledeću nedelju. Odbornice će se izjašnjavati po 8 tačaka.

Na sednici će se razmatrati Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno – stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenu toplotne energije, zatim Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji grada Zaječara.

Pored ovih tačaka odbornici će razmatrati i Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara, kao i Rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara.

Na sednici će biti i Pretres Predloga Odluke o pokretanju postupka realizacije projekta javno – privatnog partnerstva, sa elementima koncesije, poveravanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu Zaječaru, kao i Rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva, sa elementima koncesije, poveravanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu Zaječaru.

Pored navedenog odbornici će razmatrati Pretres Predloga Odluke o otuđenju nepokretnosti na kp. br. 5834/5 KO Zaječar, u ul. Đure Đakovića br. 13 u Zaječaru, iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda kao i Pretres Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru.

Na dnevnom redu je i Pretres Predloga Odluke o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu sa Kadrovskim planom za 2020. godinu i Pretres Predloga Odluke o kontroli prijema i realizacije donacija grada Zaječara.