Foto: Glas Zaječara Zoran Pašalić

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učinila je, kako se navodi u u preporuci zaštitnika građana, propust u radu jer nije aktivnije koristila svoja ovlašćenja u cilju sprečavanja privrednog društva „JUGOISTOK“ d.o.o. Niš, Ogranak Elektrotimok, Zaječar, čiji je pravni sledbenik ODS „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrotimok Zaječar, da krši odredbe Zakona o javnim nabavkama tokom sprovođenja javne nabavke usluga.

Postupajući po osnovu pritužbe privrednog društva A.A., koje je 4. avgusta 2016. godine podnelo pritužbu zaštitniku građana usled nezadovoljstva postupanjem Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki zaštitik građana zauzeo je stav da je pomenuta komisija učinila propust u radu jer nije preduzela sve zakonom propisane mere.

Naime, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učinila je, kako se navodi u u preporuci zaštitnika građana, propust u radu jer nije aktivnije koristila svoja ovlašćenja u cilju sprečavanja privrednog društva „JUGOISTOK“ d.o.o. Niš, Ogranak Elektrotimok, Zaječar, čiji je pravni sledbenik ODS „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrotimok Zaječar, da krši odredbe Zakona o javnim nabavkama tokom sprovođenja javne nabavke usluga.

„Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je načinila propust u radu time što nije, aktivnijim korišćenjem svojih ovlašćenja za izricanje novčanih kazni i vođenje prekršajnog postupka, sprečila naručioca, Privredno društvo za distribuciju električne energije „JUGOISTOK“ d.o.o. Niš, Ogranak Elektrotimok, Zaječar, čiji je pravni sledbenik ODS „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrotimok Zaječar, da krši odredbe Zakona o javnim nabavkama tokom sprovođenja javne nabavke usluga – održavanja računarske opreme, JN br. 15/13 i time istovremeno zaštitila prava pritužioca koji je na kraju i onemogućen da ostvari svoje pravo na zaključenje ugovora sa naručiocem kao najbolji ponuđač. Republička komisija smatra da su prava pritužioca u postupcima zaštite koji su vođeni pred Republičkom komisijom zaštićena i ostvarena budući da su svim rešenjima koje je donela usvojeni zahtevi za zaštitu prava koje je pritužilac podnosio i da je naručiocu naloženo da mu nadoknadi sve troškove vođenja postupaka zaštite prava. Zaštitnik građana ne spori nameru Republičke komisije da u postupku za zaštitu prava zaštiti prava naručioca, ali ipak smatra da je do povrede njegovih prava došlo usled odugovlačenja i dugog trajanja postupka, budući da nije obezbeđeno izvršenje odluka donetih po njegovim zahtevima za zaštitu prava.“ – navodi se u preporuci zaštitnika građana

U preporuci se navodi i da Republička komisija za zaštitu prava u postupcija javnih nabavki mora bez odlaganja da okonča sve postupke za izricanje novčane kazne zbog nepostupanja naručioca po odlukama Republičke komisije i, ukoliko utvrdi da postoji osnov za izricanje novčane kazne naručiocu i odgovornom licu kod naručioca, izreći odgovarajuće kazne i preduzeti druge mere koje su joj zakonom poverene u nadležnost.

„Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki će ubuduće, prilikom vođenja postupaka za zaštitu prava voditi računa da blagovremeno, korišćenjem ovlašćenja koja su joj poverena Zakonom o javnim nabavkama , sankcioniše naručioce koji ne poštuju svoje zakonske obaveze, kao i odluke i naloge Republičke komisije, kako bi se obezbedila što efikasnija zaštita prava ponuđača i ostvarenje ciljeva radi kojih je Republička komisija formirana.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki obavestiće Zaštitnika građana, u roku od 60 dana od dana prijema ove preporuke, o preduzetim merama i postupanju po njoj, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporuci Zaštitnika građana postupljeno.“ – navodi se u preporuci Zaštitnika građana

Reklame