Foto: Timok održavanje
Reklame

JKP „Timok održavanje“ raspisalo je Javnu nabavku za drvenaste sadnice za prolećnu sadnju.

Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije. Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačem/podizvođačima, kao i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Кriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena, a konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i sa internet stranice Naručioca. Ponude se mogu podneti neposredno:  u poslovnim prostorijama naručioca JКP ,,Timok – održavanje‘‘ Zaječar, ili putem pošte na adresu JКP ,,Timok – održavanje‘‘ Zaječar, ul. 7 septembra bb, 19000 Zaječar. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, a rok za podnošenje ponuda je 18.02.2020. godine, do 09 časova, bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda će se obaviti 18.02.2020. godine u 09,30 časova, u prostorijama naručioca u Zaječaru, ul. 7 septembra bb. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda dužan je dostavi ovlašćenje za prisustvovanju otvaranju ponuda.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Aleksandar Mitrović 060/33-59-535 ili mejl adresa timok.odrzavanje@gmail.com