Foto: za.os.jt.rs

U toku 2021. godine na teritoriji grada Zaječara, opštine Knjaževac i opštine Boljevac (teritorija mesne nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru) ukupno je podneto krivičnih prijava 1173 lica-punoletnih otkrivenih izvršilaca, a podneto je ukupno 320 krivičnih prijava protiv nepoznatih lica, kaže se u saopštenju OJT-a.

Što se tiče punoletnih učinilaca došlo je do smanjenja broja prijavljenih lica jer u toku 2020. godine broj prijavljenih punoletnih učinilaca bio 1298. Kod krivičnih prijava prema nepoznatim licima došlo je do povećanja jer je u toku 2020. godine broj takvih prijava bio 254.

U toku 2021. godine podneto je i 255 prijava za privredne prestupe uglavnom zbog privrednih prestupa iz Zakona o računovodstvu, a podneto je i 6 prijava za privredni prestup prema kompaniji Serbia Zijin DOO zbog prestupa iz Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i iz drugih zakona.

Od 2018. godine Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru ne postupa po krivičnim delima protiv službene dužnosti, kao i po krivičnim delima protiv privrede jer je stvarna nadležnost prebačena na Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije koja su formirana pri Višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Za krivična dela iz te oblasti (zloupotreba službenog položaja, pronevera, prevara u obavljanju privredne delatnosti i sl.) za teritoriju Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru stvarno i mesno je nadležno Više javno tužilaštvo u Nišu-Posebno odeljenje za suzbijanje koprupcije. Jedan od izuzetaka je krivično delo poreska utaja, te je u 2021. godini ovom tužilaštvu podneto krivičnih prijava protiv 8 lica.

U toku 2021. godine izrečene su i produžene hitne mere radi sprečavanja nasilja u porodici prema 331 licu. Došlo je do povećanja broja izrečenih i produženih hitnih mera radi sprečavanja nasilja u porodici, a radi se o merama privremenog iseljenja iz stana, kao i zabrana kontakta i prilaska žrtvama nasilja jer je u 2020. godini izrečeno i produženo 270 hitnih mera. Podneto je ukupno krivičnih prijava protiv 196 lica za krivično delo nasilje u porodici. Ukazujem da postoji razlika između primene hitnih mera za sprečavanje nasilja u porodici i samog podnošenja krivične prijave za krivično delo nasilje u porodici. Hitne mere primenjuju se radi sprečavanja nasilja u porodici, nije nužno da se dokaže da je učinilac primenio nasilje u porodici, već je dovoljno da, a na osnovu procene rizika, postoje određene pretpostavke da je vršeno nasilje ili da će nasilje nastupiti zbog poremećenih porodičnih odnosa. Zato postoji razlika između broja izrečenih i produženih hitnih mera i broja podnetih krivičnih prijava jer da bi se krivična prijava podnela potrebno je da postoje osnovi sumnje da je to krivično delo izvršeno. U situacijama eskalacije nasilja mogu se primeniti druge zakonske mere što podrazmeva i meru određivanja pritvora ukoliko postoji opasnost da će učinilac u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo ili dovršiti pokušano krivično delo ili postoje razlozi da se sumnja da može učiniti i teže krivično delo. Ono što je karakteristično kod ovog krivičnog dela jeste da su u pitanju vrlo osetljivi porodični odnosi i da žrtva nasilja koristi zakonsku mogućnost da ne svedoči protiv osumnjičenog, što se vrlo često u praksi dešava. Takođe u velikom broju slučajeva izvršilac krivičnog dela zloupotrebljava alkohol ili druga opojna sredstva, te se u takvim slučajevima obavezno procenjuje da li je potrebno prema takvim učiniocima izreći meru bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara, na slobodi ili u određenom zavodu.

Prema 48 lica podnete su krivične prijave za krivična dela sa elementima nasilja (teška telesna povreda, laka telesna povreda, učestvovanje u tuči itd.)

Što se tiče krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i dalje je broj učinilaca najtežih krivičnih dela iz te oblasti visok jer je smrtno stradalo 10 lica, dok je 2020. godine smrtno stradalo 12 lica. U svim slučajevima gde su posledice nastanak telesnih povreda ili smrt učesnika u saobraćaju, uzrok nezgode je ljudski faktor-nepridržavanje saobraćajnih propisa, a nije zabeležno da je uzrok saobraćajne nezgode tehničke prirode. Ne smanjuje se ni broj učinilaca ovih krivičnih dela koji su bili pod uticajem alkohola.

U 2021. godini bilo je krivičnih prijava protiv 218 lica za krivična dela protiv imovine ( krađa, teška krađa, utaja, prevara i sl.). Od toga bilo je krivičnih prijava protiv 120 lica za krivično delo krađa i 39 za krivično delo teška krađa. Poslednjih godina smanjuje se broj krivičnih dela protiv imovine.

Reklame