Foto: timokodrzavanje.rs

Protiv Vicea Lalića, v.d. direktora JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ Zaječar, i Aleksandra Mitrovića, zaposlenog lica u istom preduzeću, podnete su dve krivične prijave, saopštili su danas predstavnici „Dosta je bilo“ u Zaječaru.

Krivične prijave protiv Vicea Lalića, v.d. direktora JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ u Zaječaru kao i Aleksandra Mitrovića, zaposlenog lica u JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ Zaječar na poslovima javnih nabavki u pomenutom preduzeću, podignute su zbog krivičnog dela zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228. KZ RS i zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 KZ kažu iz DJB u Zaječaru.

Prema njihovim rečima JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ Zaječar je u svojstvu naručioca donelo odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 22. marta 2019. godine pod brojem 421/19 za javnu nabavku dobara – sportskih elemenata za gradski bazen, koja je 2. aprila obustavljena uz obrazloženje da na adresu naručioca nije stigla u roku nijedna ponuda.

„Ponuda koja je stigla je neblagovremena ponuda ponuđača „ADRIA EVENTS“ DOO, koja navodno nije razmatrana i vraćena je ponuđaču neotvorena“.

Procenjena vrednost navedene javne nabavke je bila 916.666,67 dinara bez PDV-a.

„U ponedeljak 10 juna JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ pokreće apsolutno identičnu prethodnoj, javnu nabavku male vrednosti – sportskih elemenata na vodi za gradski bazen pod brojem 840/19. I ovoga puta, u konkursnoj dokumentaciji navedene javne nabavke u delu tehničkih specifikacija, količine i opisa dobara predviđeni su identični rekviziti kao u prethodnoj javnoj nabavci“, kažu iz DJB Zaječar.

Kako oni tvrde, kao i prethodnog puta, ali sada pre isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca je pristigla jedna ponuda i to ponuda upravo ponuđača „ADRIA EVENTS“ DOO.

Ovo privredno društvo koje obavlja delatnost reklamnih agencija koja obuhvata kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima, kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima i dr., reklamiranje iz vazduha, distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala, pa iz pokreta „Dosta je bilo“ postavljaju pitanje da li je uopšte „ADRIA EVENTS“DOO i mogla da učestvuje u ovoj javnoj nabavci kao ponuđač?

Prema podacima iz APR-a do koga su došli ljudi iz DJB-a, direktor „ADRIA EVENTS”-a je izvesni Miroslav Kryzk, koji je istovremeno i autor i organizator karavana pod nazivom „City games“ koji je održao takmičenje u različitim sportskim disciplinama na vodi i upravo na gradskom bazenu u Zaječaru 11.07.2019.

Na samom zvaničnom sajtu „City games“-a kao poslovni partneri „City games“-a navedeni su upravo „ADRIA EVENTS“ DOO i „GO H2O LONDON” .

„Inače, „GO H2O LONDON” ” je offshore kompanija, osnovana 29.11.2018. godine, čiji je direktor Miroslav Kryzk koja se bavi prodajom upravo, apsolutno identičnih rekvizita koje je JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ Zaječar kupilo od „ADRIA EVENTS“ DOO, čiji je takođe, direktor Miroslav Kryzk“.-tvrde iz pokreta „Dosta je bilo“.

Kako oni kažu u konkursnoj dokumentaciji javne nabavke, potpuno identično, od reči do reči su nabrojani predmeti javne nabavke i svi dodatni elementi kao što je to navedeno i na samom sajtu „GO H20 LONDON“.

„Iz ovoga se može jasno zaključiti da su prijavljeni imali nameru da ne obezbede jednak položaj svim ponuđačima, što su u obavezi bili u skladu sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama“.

„Pored toga, naručilac je u skladu sa članom 10. istog Zakona dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju, što ovde nije slučaj, jer je upravo svojim prethodno opisanim radnjama, prepisivanjem ponude od reči do reči diskvalifikovao sve ostale potencijalne ponuđače“. tvrde iz pokreta DJB u Zaječaru.

Nesumnjivo, prethodno opisane radnje ukazuju na to da je navedena javna nabavka bila sprovedena u dogovoru između naručioca i ponuđača i to pre nego što je i sama raspisana tvrde iz ovog pokreta.

S obzirom na to da vrednost navedenog Ugovora o javnoj nabavci u iznosu od 1.086.332,68 dinara očigledno višestruko prevazilazi vrednost navedenih rekvizita u konkursnoj dokumentaciji javne nabavke i s obzirom na to da su nesumnjivo naručilac i ponuđač uslove i sve detalje javne nabavke dogovorili još pre nego što je i sama predmetna javna nabavka raspisana DJB je podneo krivičnu prijavu:

  • protiv v.d. direktora Vicea Lalića i prema Aleksandru Mitroviću, zaposlenom na poslovima javnih nabavki, kao prema licima koja su u naručiocu javne nabavke iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja prekršili zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokovali štetu javnim sredstvima.
  • protiv v.d. direktora Vicea Lalića i prema Aleksandru Mitroviću, zaposlenom na poslovima javnih nabavki, jer su iskoristili svoj službeni položaj i time pribavili sebi ili drugom pravnom licu korist.

Konferenciju možete pogledati u sledećem video prilogu.

 

Za komentar na navedene optužbe pokušali smo da kontaktiramo v.d. direktora JKP „Timok održavanje“ Lalića, ali on još uvek nije odgovorio na naša pitanja.

Reklame