foto: pixabay

Prak­sa po­ka­zu­je da su iz­re­če­ne sank­ci­je znat­no bla­že u od­no­su na za­pre­će­ne, a ve­ru­je se da je osam pre­su­da za de­vet go­di­na mno­go ma­nje od bro­ja neo­t­kri­ve­nih slu­ča­je­va, piše Politika.

Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du je to­kom po­sled­njih de­vet go­di­na do­neo osam ko­nač­nih pre­su­da ko­ji­ma su zbog pri­ma­nja mi­ta, tr­go­vi­ne uti­ca­jem i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja osu­đe­ni funk­ci­o­ne­ri u pra­vo­su­đu – se­dam su­di­ja i je­dan tu­ži­lac. Po­sled­njom od­lu­kom, od 24. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, pred­sed­nik Pri­vred­nog su­da u Za­je­ča­ru Go­ran Кr­stić osu­đen je na dve i po go­di­ne za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne uti­ca­jem. Zah­te­vao je i pri­mio na­gra­du od 10.000 evra, na­vo­di se u pre­su­di.

Na tri go­di­ne za­tvo­ra zbog pri­ma­nja mi­ta osu­đen je za­me­nik tu­ži­o­ca u Po­že­gi Ča­slav Ma­sla­re­vić, a na go­di­nu da­na kuć­nog za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne uti­ca­jem su­di­ja Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du Bra­ni­slav Bla­žić i su­di­ja za pre­kr­ša­je iz Čač­ka Mi­o­drag Pla­zi­nić.

Zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i kr­še­nja za­ko­na su­di­ja­ma su iz­ri­ca­ne i za­tvor­ske ka­zne i uslov­ne osu­de.

Za tr­go­vi­nu uti­ca­jem Кri­vič­ni za­ko­nik pro­pi­su­je od šest me­se­ci do pet go­di­na, a za pri­ma­nje mi­ta od dve do 12 go­di­na za­tvo­ra, pa se mo­že za­klju­či­ti da ape­la­ci­o­ne su­di­je ni­su bi­le na­ro­či­to stro­ge pre­ma svo­jim ko­le­ga­ma.

– Кo­rup­ci­je ima u pra­vo­su­đu kao i u svim seg­men­ti­ma dru­štva. Pro­blem je u to­me što pra­vo­su­đe tre­ba da bu­de onaj seg­ment ko­ji se bo­ri pro­tiv ko­rup­ci­je. Кon­kret­ni slu­ča­je­vi na­ru­ša­va­ju po­ve­re­nje gra­đa­na u sud i do­pri­no­se ne­ga­tiv­noj per­cep­ci­ji pra­vo­su­đa u jav­no­sti – ka­že Omer Ha­dži­o­me­ro­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du.

Sma­tra da je neo­p­hod­no us­po­sta­vi­ti kon­trol­ni me­ha­ni­zam i si­stem u ko­me su­di­ja mo­ra ima­ti do­bre uslo­ve ra­da, do­bru pla­tu, ne­za­vi­snost i si­gur­nost. Na­gla­ša­va da je pre­ven­ci­ja mno­go va­žni­ja od ka­žnja­va­nja.

– Si­stem tre­ba da bu­de ta­ko po­sta­vljen da su­di­ji ne pad­ne na pa­met da tra­ži mi­to, a i ako to ura­di – da će bi­ti ot­kri­ven. Кa­da bi­smo na­pra­vi­li eks­pe­ri­ment i do­ve­li švaj­car­skog su­di­ju u srp­sko pra­vo­su­đe, on bi vre­me­nom po­stao isti kao i na­še su­di­je. I obr­nu­to, naš su­di­ja bi se uklo­pio u švaj­car­ski si­stem. Ho­ću da ka­žem da si­stem u ve­li­koj me­ri opre­de­lju­je po­na­ša­nje svih lju­di, pa i su­di­ja. Ne bih vo­leo da se ovo shva­ti kao oprav­da­nje za osu­đe­ne su­di­je, jer za ta­kve stva­ri ne­ma iz­go­vo­ra – na­vo­di Ha­dži­o­me­ro­vić.

Advo­kat Du­šan Bra­tić, ko­ji je bio pu­no­moć­nik ošte­će­ne D. M. u po­stup­ku pro­tiv pred­sed­ni­ka Pri­vred­nog su­da u Za­je­ča­ru, od tre­nut­ka ka­da je od­lu­či­la da pri­ja­vi slu­čaj, ka­že da uzro­ci kri­mi­na­li­te­ta jed­na­ko uti­ču na sve gra­đa­ne – i na ma­lo­let­ni­ke i na rad­ni­ke i na su­di­je.

– Dru­štvo tre­ba da omo­gu­ći su­di­ja­ma uslo­ve ži­vo­ta i ra­da do­stoj­ne funk­ci­je ko­ju oba­vlja­ju, pa se tek on­da mo­že oče­ki­va­ti da ne po­sr­ću pred iza­zo­vi­ma. Su­di­je ni­su bo­go­vi. I oni su lju­di i ži­ve u ovom dru­štvu – sma­tra advo­kat Bra­tić.

Na­gla­ša­va da su gra­đa­ni obes­hra­bre­ni ka­da shva­te da će bi­ti su­o­če­ni sa ko­rup­ci­jom ta­mo gde oče­ku­ju da do­bi­ju prav­du.

– Onaj ko se u ne­kom sud­skom po­stup­ku na­đe u si­tu­a­ci­ji da su­di­ja od nje­ga zah­te­va mi­to, te­ško se od­lu­ču­je da to pri­ja­vi, a i ka­da pri­ja­vi on­da ga če­ka tr­no­vit i mu­ko­tr­pan put. Ni­sam si­gu­ran da će gra­đa­nin ko­ji je jed­nom ta­kav slu­čaj pri­ja­vio bi­ti spre­man da tu­ži po­no­vo – ka­že Bra­tić.

Tam­na sta­ti­sti­ka ko­rup­ci­je u pra­vo­su­đu mno­go je ve­ća ne­go što o to­me go­vo­ri osam ko­nač­nih pre­su­da.

– Ma­la je Sr­bi­ja za to­li­ki broj pra­vo­sna­žnih pre­su­da pro­tiv su­di­ja. To su sa­mo ot­kri­ve­ni i do­ka­za­ni slu­ča­je­vi, ali i to je mno­go. Tre­ba vi­de­ti ko­li­ko je još po­stu­pa­ka u to­ku, a tu­ži­la­štvo je naj­ta­nja ka­ri­ka u lan­cu ot­kri­va­nja ko­rup­ci­je u pra­vo­su­đu. Tu­ži­la­štvo je taj or­gan kod ko­ga se sve „lo­mi”. Ono od­lu­ču­je da li će do­ći do kri­vič­nog go­nje­nja, ali je i naj­po­dlo­žni­je uti­ca­ji­ma ko­ji su van prav­ne kon­tro­le – na­vo­di advo­kat Du­šan Bra­tić.

Po­ča­sni pred­sed­nik Dru­štva su­di­ja Sr­bi­je Dra­ga­na Bo­lje­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du za­la­že se da ko­rup­ci­ja u pra­vo­su­đu bu­de stro­že ka­žnja­va­na ne­go u dru­gim pro­fe­si­ja­ma.

– Uko­li­ko je po­u­zda­no utvr­đe­no da je su­di­ja na bi­lo ko­ji na­čin zlo­u­po­tre­bio svoj po­lo­žaj, mi­slim da on čak tre­ba da bu­de stro­že ka­žnjen od dru­gih lju­di. Jer, on mo­ra da osta­vlja uti­sak po­šte­nja i in­te­gri­te­ta. Ako to ne či­ni, po­sta­vlja se pi­ta­nje na ko­ji na­čin pra­vo­su­đe funk­ci­o­ni­še. Či­ni se da pred­stav­ni­ci dru­gih gra­na vla­sti je­dva do­če­ka­ju slu­čaj ko­rup­ci­je u sud­stvu i on­da se do­vo­di u sum­nju i po­de­la vla­sti i de­mo­kra­ti­ja u dru­štvu. Su­dij­ska ko­rup­ci­ja je mno­go ši­ra, ozna­ča­va po­kva­re­nost i sva­ko ne­po­šte­no i pre­var­no po­na­ša­nje su­di­je. Iz­u­zet­no je va­žno da su­di­ja uvek ra­di ta­ko da ni­ka­da ne iza­zo­ve sum­nju u svo­je po­šte­nje – ka­že Dra­ga­na Bo­lje­vić.

Na­gla­ša­va da mo­ra po­sto­ja­ti po­li­tič­ka vo­lja dr­ža­ve da is­ko­re­ni ko­rup­ci­ju, a to pod­ra­zu­me­va ne sa­mo da obez­be­di pla­te, ne­go i do­sto­jan­stve­ne uslo­ve ra­da, ka­ko za su­di­je ta­ko i za sud­sko oso­blje.

izvor: politika.rs