Dom učenika srednjih škola u Zaječaru primiće na smeštaj i ishranu u školskoj 2019/2020. godini ukupno 273 učenika.

Prvi upisni rok je od 08. do 20.jula 2019. godine, u vremenu od 8 do 14 časova,  dok će drugi rok odnosno druga raspodela biti od 26. do 29.avgusta 2019. godine za preostala slobodna mesta i za osetljive društvene grupe.

Svi potrebni obrasci se nabavljaju u Domu (radnim danom u vremenu od 8 do 14 časova).

Overa fotokopija svedočanstava, uverenja i diploma za prijem u ustanove učeničkog standarda obavlja se kod notara besplatno.

Od dokumentacije treba poneti:

-Uverenje o prihodima po članu porodice (za period januar – mart 2019. godine), izdato od strane nadležnog opštinskog organa, iz mesta gde njegov roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište (da prebivalište nije menjano 6 meseci pre objavljivanja konkursa)

– Javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstva o završenim razredima, od V do VIII razreda i uverenje o obavljenom završnom ispitu) za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole (overene fotokopije)

– Svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole (overena fotokopija)

– Diplomu i druge nagrade sa učešća na takmičenjima učenika, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS) u prethodno završenom razredu

– Potvrdu o vladanju u ustanovi/Dom učenika tokom prethodne školske godine odnosno nagrade i pohvale sa učešća u aktivnostima i izrečene vaspitno-disciplinske mere (za učenike koji su upisani u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole).

Svaki kandidat ima pravo prigovora na preliminarnu rang-listu u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno internet adresi ustanove www.internatza.edu.rs

Roditelji učenika primljenih u Dom imaju obavezu da pre početka školske 2019/2020. godine potpišu ugovor sa Domom, u suprotnom smatraće se da odustaju od useljenja u Dom.

Prilikom useljenja u Dom učenik dostavlja lekarsko uverenje o opštem zdravstevnom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana) i izvod iz Matične knjige rođenih.

Svi učenici – kandidati će blagovremeno biti obavešteni o tome da li su primljeni u Dom, nakon izrade konačne rang liste, preko oglasne table Doma ili pozivom na telefon 019/430-915, kao i na internet sajtu Doma www.internatza.edu.rs