U Domu kulture u zaječarskom naselju Kotlujevac, održana je 38. sednica Skupštine grada Zaječara. Među najvažnijim odlukama našle su se Odluka o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2019. godinu, kao i Odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. godinu sa Izmenom Kadrovskog plana za 2020.godinu.

Na početku sednice odbornici Miloš Stojadinović i Dragana Rašić podneli su zahteve za dopunu dnevnog reda, međutim odbornici nisu dali saglasnost većinom glasova za dopune. Takođe, odbornici opozicije zatražili su da im se navedu razlozi zašto do sada nije održana nijedna sednica zaječarskog parlamenta.

„Gradonačelnik Zaječara može donositi akte iz nadležnosti Skupštine, u slučaju ratnog stanja ili elementarne nepogode. Mi kao odbornici smatramo da ova odredba nije ustavna, i potražićemo i pokrenućemo ispitivanje ove tačke pred Ustavnim sudom Srbije. To znači da nadležnost zaječarskog parlamenta gradonačelnik preuzima i u slučaju jake kiše. Neko je uzurpirao nadležnost najvišeg organa Grada Zaječara i samovoljno odlučivao o rešenjima i odlukama“, naglasio je Stojadinović.

Predsednik Skupštine grada Zaječara Stefan Zankov ocenio je da u prethodnom periodu nije bilo uslova za održavanje sednice, zbog epidemiološke situacije. Zankov je istakao da je statut grada Zaječara važeći i da je dobio saglasnost resornog ministarstva, a nakon toga ga je i Skupština usvojila.

Na sednici zaječarskog parlamenta, odbornici su usvojili Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2019. godinu, kao i Predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. godinu sa Izmenom Kadrovskog plana za 2020. godinu. Takođe, odbornici u Skupštini grada Zaječara dali su zeleno svetlo Izveštaju o izvršenju budžeta za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

„U 2019. godini, ukupno ostvareni prihodi i primanja zajedno sa prenetim sredstvima 1 732 423 000 dinara, a ukupni rashodi i izdaci 1 638 607 000 dinara. Razlika između ukupnih primanja i prihoda i izdataka i rashoda je 93 816 000 dinara. Ostvarenje budžeta je bilo 57,8%, a rashodi izvršeni sa 55,70%. Nenamenska sredstva su dodeljena ustanovama kulture i PU „Đulići“, Centru za socijalni rad, Komesarijatu iz izbeglice…“, kaže Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije.

Odbornik dr Nenad Ristović ukazao je na nenamensko trošenje budžetskog novca, kao i da je prethodnih godina uloženo više u druge stvari, nego u poljoprivredu i obrazovanje.

„Ako sagledate na šta su potrošeni 1 638 607 000 dinara, videćete da je nenamenski transfer bio 288 milona, a ove godine biće smanjen za 50. Dolazimo do toga zašto u Zaječaru ima sve manje stanovnika i zašto nam se sve manje dece vraća. Izvršenje budžeta u oblasti osnovnog obrazovanja planiran je nešto više od 191 milion, a izvršeno je oko 95 miliona. Srednje obrazovanje planirano sa 90 miliona, a izvršenje je 43 miliona.

Planirate želje koje su neostvarive, kao što smo imali ženski rukometni klub koji nas je koštao više od milion eura godišnje, više od onoga što izdvajamo za obrazovanje. Ove godine izvršenje budžeta za prvih šest meseci 0,37%. Ljudi odlaze i iz grada i iz sela“, rekao je Ristović.

Odbornik Miloš Stojadinović podsetio je da su mnogi projekti započeti, a da nisu završeni.

„Tu su Muzej roka, prostor za Gitarijadu, bungalovi na Kraljevici, ulica Ivana Milutinovića, dolazak investitora… Sve što je prošlo kroz Skupštinu je bilo imaginarno. Ova gradska vlast niti je stvorila uslove, niti je obezbedila nova radna mesta i postrojenja“, dodao je Stojadinović.

Izglasan je i Predlog Odluke o prestanku važenja odluka donetih na osnovu Zakona o porezu na fond zarada, a usvojen je i Predloga Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu.

Članovi zaječarskog parlamenta izglasali su Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom za sport „Zaječar” – u likvidaciji, a dato je zeleno svetlo i na Predlog Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju” Zaječar – u likvidaciji.

Na sednici je usvojen i Predlog Odluke o konverziji potraživanja Grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica” D.O.O. Beograd. Takođe, izglasan je i Predlog Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zaječara za period 2021–2027.

Odbornici su usvojili Predlog Odluke o izmenama Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara, a izglasan je i Predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Zaječar 1”.

Izglasan je i Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru. Takođe, odbornici su usvojili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, odnosno odlučivali su o uniformi i oznakama komunalnih milicionara i o boji i načinu označavanja vozila i opreme komunalne milicije.

Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o izmeni Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama, Predlog Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Zaječar, Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća, Odluke o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara, Rešenja o poveravanju objekata javne namene Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod” Zaječar, kao i Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima.

Članovi zaječarskog parlamenta dali su saglasnost na Rešenja o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i mišljenje ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2019.godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP „Vodovod” Zaječar za 2019. godinu, kao i Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar.

Usvojena su i Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja” Zaječar za 2019. godinu, kao i Rešenja o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja” Zaječar – u likvidaciji.

Odbornici su izglasali i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Zaječarparking” Zaječar na Cenovnik na redovnom održavanju puteva;

Takođe, data je saglasnost i na Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju promene pečata, štambilja i zaštitnog znaka Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar.

Usvojen je i Predlog Odluke o potvrđivanju Odluka iz nadležnosti Skupštine grada Zaječara.

Izglasana su i Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2019. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj za 2019. godinu, JKP „Timok – održavanje” Zaječar, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Timok – održavanje” Zaječar za 2019. godinu.

Zaječarski odbornici izglasali su i Rešenja o usvajanju izveštaja o radu Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” Zaječar za 2019. godinu; kao i Rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja JKSP „Zaječar” Zaječar za 2019. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” za 2019. godinu.

Usvojena su i Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar” Zaječar za 2019. godinu, a izglasan je i finansijski izveštaj JKP „Higijena Zaječar” Zaječar za 2019. godinu.

Data je saglasnost na Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar” Zaječar za 2019. godinu, Rešenja o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar” Zaječar za 2019. godinu, a izglasana su i Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar” Zaječar za 2020. godinu, data je saglasnost i na Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar” Zaječar za 2020. godinu.

Izglasan je i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke „Svetozar Marković” Zaječar.
Razrešeni su i imenovani novi članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići” Zaječar kao i članovi školskih odbora: Osnovne škole „Vladislav Petković Dis” u Grljanu, Tehničke škole Zaječar i Medicinske škole u Zaječaru.

Izvor: Zajecaronline

Reklame