foto:pixabay

 Vlada Republike Srbije odlučila da se, zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, privremeno obustavi neposredni obrazovno – vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije. U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima, kroz ostvarivaюe obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu, s obzirom na to da privremeno obustavljanje neposredne nastave u školama ne znači i obustavljanje obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima.

Početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu je 17. mart 2020. godine.

„Operativni plan Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sadrži različite oblike realizacije obrazovno-vaspitnih aktivnosti. Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada predviđeno je kroz različite načine i pristupe u ostvarivanju komunikacije sa učenicima i roditeljima/zakonskim zastupnicima (u daljem tekstu: roditelji). Na ovaj način različiti oblici, načini i pristupi u ostvarivanju komunikacije bihe u funkciji obezbeđivanja potrebnih informacija i podrške u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu, pri čemu će se voditi računa o ukupnim ljudskim i tehničkim resursima škola, kao i tehničkim kapacitetima porodica učenika“.kažu iz ministarstva.

U organizovanom učenju na daljinu koje obezbeđuje Ministarstvo, fokus je na programskim sadržajima opšteobrazovnih i stručnih predmeta sa najvećim fondom časova. Osim toga, škole se obavezuju da, u skladu sa sopstvenim resursima za podršku u učenju na daljinu i uz korišhenje dostupnih platformi za učenje, osmisle načine za ostvarivanje sadržaja i u svim drugim predmetima i programima, na osnovu propisanog plana i programa nastave i učenja.

„U cilju ostvarivanja jednakih prava na obrazovanje sve dece, škole su u obavezi da, kada ne postoji moguhnost uspostavljanja komunikacije sa učenicima uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija, iznađu alternativne načine u pružanju podrške u učenju, vodeći računa o svim preporukama za prevenciju širenja virusa COVID-19, imajuhi u vidu, pre svega, učenike koji dolaze iz porodica niskog socio-ekonomskog statusa, kao i sve ostale učenike kojima nisu na raspolaganju elektronski vidovi komunikacije i drugi savremeni komunikacioni resursi“.napominju iz ministarstva.

Smernice za planiranje i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada putem učenja na daljinu u periodu kada nema neposredne nastave, a u zavisnosti od nivoa obrazovanja i vaspitanja i oblika koji je predviđen, su:

1.Edukativni sadržaji za učenje na daljinu koji se emituju na trehem kanalu Radio-televizije Srbije (PTC Kanal 3) za učenike osnovne škole.

-Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji, bihe emitovani posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji za učenike osnovne škole, koji obuhvataju obrađene nastavne jedinice izabranih predmeta, u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja.
-Časovi he biti emitovani na PTC Kanal 3, prema rasporedu po razredima, koji he dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.gasporednastave.gov.rs).

-Za sve učenike od 1. do 7. razreda emitovahe se obrazovni sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno.
-Za učenike 8. razreda emitovahe se edukativni sadržaji u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu. Ovo treba imati u vidu prilikom planiranja dodatne podrške predmetnih nastavnika (prezentacije, zadaci za vežbanje).
-U narednim danima biće emitovani časovi i na jezicima nacionalnih manjina, o čemu će škole biti blagovremeno informisane putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Takođe, na platformi PTC Planeta za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji u celosti poxađajy nastavu na maternjem jeziku, bihe dostupni i drugi digitalni sadržaji, kao i snimci časova, o čemu he biti obavešteni putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Za učenike kojima je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagođavanje u okviru individualnog obrazovnog plana (IOP), IOP-1, IOP-2 i IOP-3, potrebno je da nastavnici pripreme posebne materijale za učenje i da ih učine dostupnim učenicima na način koji dogovore sa njihovim roditeljima.

-U slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenjskih starešina da raspored časova koji he biti emitovani na PTC Kanal 3 redovno objavljuju na mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima. Mesta na kojima može biti istaknut raspored su: ulaz škole, spoljašnja oglasna tabla i slično. Raspored časova može se prosleđivati i putem SMS poruka i društvenih mreža (Viber grupa i slično).
-Obaveza škole je, takođe, da se na školski sajt postavi baner sa linkom ka sajtu www.rasporednastave.gov.rs i ka obaveštenjima koja se odnose na emitovanje časova na PTC Kanal 3.

-Svi emitovani časovi bihe dostupni i na platformi PTC Planeta, gde se mogu naknadno i više puta pregledati, istog ili narednih dana. O ovoj moguhnosti, takođe, treba obavestiti učenike i roditelje i ukoliko je potrebno, dati odgovorajuhu podršku za pristup ovoj platformi. Takođe, potrebno je obavestiti učenike i roditelje da operateri neće naplaćivati protok i prenos podataka za navedene edukativne sadržaje.

Istovremeno sa emitovanjem TV časova, nastavnici su u obavezi da, u saradnji sa odeljenjskim starešinama, ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima i kada je potrebno da daju dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci — eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži i drugo). Ovo se odnosi i na predmete koji he biti manje zastupljeni učenjem preko kanala PTC Kanal 3 (muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravsteno vaspitanje, strani jezici, tehnika i tehnologija, informatika i drugo).

2. Edukativni sadržaji za učenje na daljinu koji se emituju na kanalu Radio- televizije Srbije – PTC Planeta za učenike srednje škole

-Za učenike srednje škole nastavne jedinice i teme bihe dostupne na platformi PTC Planeta. Obaveza srednje škole je da na svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se može pristupiti lekcijama i platformama za učenje. Nastavnici su u obavezi da, u saradіьi sa odeljenjskim starešinama, ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima i kada je potrebno da daju dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domahi zadaci — eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži, izveštaj o mini projektu i drugo).

Posebno ukazujemo na potrebu da, osim sadržaja koji he biti pripremljeni za emitovanje na PTC Kanal 3 i platformi PTC Planeta, nastavnici osnovnih i srednjih škola (opšteobrazovnih i stručnih predmeta), buduhi da najbolje poznaju svoje učenike, koriste dostupne digitalne Udžbenike i sadržaje na način koji omoguhava učenje na daljinu. Takođe, ukazujemo i na moguhnost prilagođavanja postojećih nastavnih priprema, materijala i prezentacija sa uputstvima za učenje, tako da oni budu dostupni najvehem broju učenika (elektronska pošta, Viber gpypa).

3. Onlajn platforme kao podrška nastavi na daljinu

Nastavnicima i učenicima osnovne i srednje škole na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Viber, Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platforma za onlajn učenje Moja škola. Njihovim korišhenjem, nastavnici i učenici bihe u situaciji da ostvare interakciju i razmenu materijala u funkciji savladavanja programskih sadržaja.

Uputstva i pedagoške preporuke za korišhenje ovih platformi moći he da se nađy na internet stranici www.rasporednastave.gov.rs i njihovo korišhenje je besplatno.

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva biće postavljena odgovarajuha uputstva, kao i obaveštenja o datumima u vezi sa početkom njihovog funkcionisanja.

Za potrebe podrške učenicima u učenju, apelujemo na horizontalnu razmenu među nastavnicima u školi i između škola, kako bi se najkvalitetniji sadržaji učinili dostupnim učenicima (obrazovne veb stranice, digitalni sadržaji koje je nabavljala škola, privatne veb stranice i drugo što doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka/ishoda nastave određenog predmeta u zavisnosti od programa obrazovanja i vaspitanja u tom razredu).

4. Operativni plan škole za organizaciju, sprovođenje i praćenje učenja na daljinu

Obavezuju se direktor škole, nastavničko veće i pedagoški kolegijum da bez odlaganja pristupe izradi nedeljnog operativnog plana sa ključnim aktivnostima u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada. Cilj ovog planiranja je da se obezbedi što veća uključenost učenika u različite vidove učenja, koordinisan rad nastavnika u pripremi obrazovnih materijala za učenike i ppaćenje dnevne opterećenosti učenika u skladu sa uzrasnim karakteristikama. U ppaćenjy dnevne i nedeljne opterećenosti učenika posebnu ulogu treba da imaju odeljenjske starešine, jer će na osnovu uvida u nedeljne planove rada moći da utiču na izmene ukoliko se proceni da su učenici previše opterećeni.

Obavezuju se direktori škola da nedeljne operativne planove redovno dostavljaju nadležnoj školskoj upravi Ministarstva.

5. Ppaćenje napredovanja učenika u periodu učenja na daljinu

Na osnovu materijala koje nastavnici dostavljaju učenicima i na osnovu povratnih informacija učenika nakon ppaćenja TV lekcija (čacova) i drugih obrazovnih sadržaja, potrebno je da nastavnici beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmena (domaći zadaci, strukturirana vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.). Svoje produkte i domahe zadatke učenici mogu dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru odabrane onlajn platforme.

Na osnovu povratnih informacija od učenika, a kroz horizontalnu profesionalnu razmenu planova i iskustava, nastavnici treba da vode računa o dnevnoj opterehenosti učenika i održavanju potrebnog nivoa motivacije za učenje, što se postiže dobrim planovima formativnog ppaćenja. Po normalizovanju uslova i po povratku u učionice, sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti značajno iskorišheni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine.

6. Evidencija o realizaciji obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu

Za evidenciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu odgovorni su nastavnici i direktor škole.

Nastavnici su u obavezi da u elektronski dnevnik evidentiraju sve realizovane TV časove i druge nastavne jedinice/teme koje su realizovane putem drugih vidova komunikacije (PTC Planeta, platforme za upravljanje elektronskim učenjem, uputstva data mejlom i drugi alati za video konferencije) sa napomenom o načinu realizacije (oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije). Ova evidencija će biti u funkciji verifikovanja realizovane nastave, čime se stvaraju uslovi za redovan završetak nastavne godine.

Evidencija nastave na daljinu u školama koje ne koriste elektronski dnevnik treba da se zasniva na beleškama i evidencijama koje na individualnom nivou vode nastavnici, da bi se, po normalizovanju uslova, potrebni podaci mogli naknadno uneti u knjige evidencije obrazovno-vaspitnog rada.

Obavezuju se direktori škola da prate i ažuriraju sve vidove evidencije koja se vodi u periodu kada postoji organizovano učenje na daljinu.

7. Dodatni vidovi podrške učenicima u učenju na daljinu

Potrebno je da odeljenjske starešine podstiču učenike na redovno učenje i rad, da im pruže podršku u tome, pri čemu mogu koristiti različite vidove elektronske komunikacije. Ova komunikacija je u funkciji pružanja psiho-socijalne podrške i od posebne važnosti je za učenike i roditelje u privremeno otežanim uslovima i u pripremi za prelazak na redovni režim nastave i učenja.

Potrebno je da stručni saradnici pomognu nastavnicima u izradi nastavnih materijala koji se mogu koristiti prilikom učenja na daljinu, kao i u komunikaciji sa učenicima i roditeljima. Takođe, potrebno je da stručni saradnici osmisle radionice i/ili materijale za rad sa učenicima u domenu organizacije učenja i slobodnog vremena, tehnika učenja, samovrednovanja napredovanja kroz učenje i u oblastima koje se specifično odnose na vaspitni rad sa učenicima (jedan od predloga su radionice preko Microsoft Teams, Zoom, Skype ili Viber).

8. Informisanje i komunikacija

Obavezuju se direktori škola da informacije o zdravstvenom statusu učenika, dobijene od roditelja učenika i odeljenjskih starešina, redovno ppocleđyjy nadležnoj školskoj upravi.

Obavezuju se direktori škola da redovno prate informacije, uputstva i zahteve nadležnih organa i službi i da obezbede protok informacija ka određenim korisnicima.

U narednim danima škole će dobijati dodatne informacije u vezi sa novim mogućnostima organizacije učenja na daljinu uz korišćenje informaciono- komunikacionih tehnologija.

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi, roditelji mogu dobiti pozivom na broj telefona 011/735 05 57.

Ukazujemo direktorima i nastavnicima na potrebu poštovanja svih preventivnih mera za sprečavanje širenja virusa COVID-19, što znači da ukupna komunikacija i saradnja na planiranju nastave treba da budu organizovani tako da se smanji neposredni kontakt i boravak većeg broja ljudi u školi. Uz sve prethodno uvedene zdravstveno-higijenske mere i njihovu doslednu primenu, obaveza direktora škole je da organizuje dežurstva, kako bi se osigurala dnevna komunikacija sa nadležnim službama, kao i sa roditeljima učenika koji nisu u moguhnosti da koriste elektronske vidove komunikacije.

Obavezuju se direktori škola i odeljenjske starešine da sva uputstva u vezi sa prevencijom širenja virusa COVID-19, dobijena od nadležnih institucija, proslede roditeljima elektronskim putem ili da ih obaveste putem spoljašnjih oglasnih tabli.

Direktore škola upućujemo na nadležne školske uprave u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na komunikaciju, obaveštavanje, organizovanje i ppaćenje nastave na daljinu.

Zajedničkim naporima, dobrom koordinacijom i sinhronizovanim aktivnostima možemo doprineti da se aktuelna krizna situacija za obrazovni sistem, ali i sistem u celini, predupredi i time ublaže njene posledice. U tom smislu, pozivamo vas na posvećeno delovanje i odgovorno postupanje, poručuju iz ministarstva.

Reklame