foto: zajecar.info

Javno komunalno stambeno preduzeće „Zaječar“ apeluje na korisnike usluga da izmire svoja dugovanja kako bi izbegli utuženje.

Dugovanja za usluge izvoženja smeća i isporuku toplotne energije mogu se izmiriti zaključno sa 13. februarom 2019., nakon čega će se vršiti utuženja.