Fotografija autora Steve Buissinne preuzeta je sa Pixabay

Sa planiranim kratkoročnim zaduženjem i iznosu od 72 miliona dinara ukupna iznos duga porašće na 320 531 529 dinara, što je 19,95% u odnosu na osvarene prihode u 2019. godini.

 

Grad Zaječar raspisao je javni poziv za za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge – kredita. U javnom pozivu navodi se da planirana visina kreditnog zaduženja iznosi: 72.000.000,00 dinara, a rok za vraćanje sredstava je kraj budžetske godine, tj. 31.12.2020.godine.

Namena kredita je, kako se navodi u kreditnom zahtevu, finansiranje tekuće likvidnosti, za čime postoji potreba usled neuravnoteženosti kretanja u javnim prihodima i javnim rashodima budžeta Grada Zaječara, a koja je vezana za sprečavanje pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

Kratkoročni kredit biće otplaćen u četiri jednakih rata, s tim da prva rata dospeva na naplatu 26. septembra, druga rata 26. oktobra, treća 26. novembra i poslednja rata 26. decembra ove godine.

Ministarstvo finansija Republike Srbije, razmatrajući zahtev Grada Zaječara za davanje prethodne saglasnosti o kratkoročnom kreditnom zaduživanju, dalo je saglasnost da se Grad Zaječar kratkoročno zaduži u iznosu od 72 miliona dinara, a saglasnost je data na osnovu razmatranja više vitalnih ekonomskih pokazatelja.

Sa planiranim kratkoročnim zaduženjem ukupan iznos duga porašće na 320 531 529 dinara, što je 19,95% u odnosu na osvarene prihode u 2019. godini.

Po javnom pozivu rok za dostavljanje ponuda je petak 24. april u 10 časova.