Ministarstvo prosvete, na osnovu člana 53. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 – dr zakon i 76/2023), obaveštava javnost da je dana 29. aprila 2024. godine doneto Rešenje broj 612-00-01141/2024-06 o oduzimanju dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi – Fakultetu za menadžment Zaječar Univerziteta Megatrend, sa sedištem u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, jer nije podneo zahteve za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa, saglasno odredbama člana 23. stav 7. i člana 53. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju, odnosno najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije, a prethodno važeća akreditacija je istekla.

Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 – dr. zakon i 76/2023) članom 14. stav 1. propisano je da radi obavljanja poslova akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanje studijskih programa i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Vlada obrazuje Nacionalno akreditaciono telo.

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da se akreditacijom utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde iz člana 12. tač. 13) i 14) Zakona i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa ovim zakonom, dok je stavom 7. istog člana predviđeno da se postupak akreditacije sprovodi redovno, u roku od sedam godina, a ranije na zahtev visokoškolske ustanove.

Postupak akreditacije i provere kvaliteta u visokom obrazovanju obavlja se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, standardima za akreditaciju, koji su usklađeni sa Evropskim standardima i uputstvima (ESG), kao i sa Etičkim kodeksom NAT.

Članom 53. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da visokoškolska ustanova podnosi zahtev za novu akreditaciju najkasnije godinu dana pre isteka roka iz člana 23. stav 7. ovog zakona, a stavom 7. istog člana da, ukoliko visokoškolska ustanova ne podnese zahtev za novu akreditaciju u roku iz stava 6. ovog člana, važenje akreditacije prestaje narednog dana po isteku roka iz člana 23. stav 7. ovog zakona.

Članom 53. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju predviđena je dužnost Ministarstva da u roku od 15 radnih dana od dana isteka roka iz stava 6. ovog člana donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad i da objavi prestanak važenja akreditacije.

U skladu sa Zakonom, ministar prosvete će na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima ove visokoškolske ustanove.

Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može podneti zahtev iz člana 52. Zakona za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole za rad.

Reklame