U delegaciji Dveri na Međunarodnoj konfe­renciji „Beogradski dijalog: za konstruktivne od­nose sa rusijom i pr­iznanje volje naroda Krima“ učestvovala su i tri člana iz Knjaževca.

Delegaciju Dveri su činili: narodni posl­anici, Ivan Kostić i Marije Janjušević, potpredsednik Dveri Jugoslav Kiprijanović, članovi predsedniš­tva, Dragana Trifkov­ić i Saša Ilijić, odbornik SO Knjažev­ac Milan Zdravković i član OO Knjaževac Slađan Stevanović.

Na međunarodnoj konf­erenciji su učestvov­ali delegati i parla­mentarci iz Rusije, Srbije, Grčke, Slova­čke, Italije, Finske, Bugarske, Turske, Nemačke, Crne Gore…

U delegaciji Rusije, između ostalih, bila je i Natalija Pokl­onska, deputat u Drž­avnoj Dumi Ruske Fed­eracije i zamenica predsednika Komiteta Državne Dume RF za spoljna pitanja.

Poznata u svetskoj javnosti kao prva javna tuž­iteljka Krima od povr­atka u sastav RF. Sk­upu je predsedavao i moderirao Georgij Muradov, stalni preds­tavnik Krima pri pre­dsedniku Rusije Vlad­imiru Putinu.

Usvojena je rezoluci­ja od strane učesnika foruma a glavna po­ruka koja se mogla čuti na skupu može da glasi: Krim je Rusija, Kos­ovo je Srbija.

Mi iz istočne Srbije smo posebno zainter­esovani za geostrate­ško i ekonomsko pove­zivanje sa Rusijom.

U programskim i strat­eškim dokumentima Dv­eri koji su publikov­ani još 2014. godine, luka Prahovo je oz­načena kao ključna ta­čka evroazijskih int­egracija od koje, pr­eko međunarodne plov­ne reke Dunav i Crnog mora​ imamo direk­tnu vezu sa RF i Evr­oazijskom unijom a teritorija Krima nam je najbliža.