Postoje opštine i gradovi koje izvršavaju svega 50-60 odsto planiranog budžeta npr. Inđija i grad Zaječar.

Kako prenosi Politika, Državna revizorska institucija kod većine lokalnih samouprava uočava nizak stepen naplate potraživanja, koja su nastala po različitim osnovama (najčešće poreskih, ali i ostalih), kao i da lokalne administracije ne preduzimaju odgovarajuće mere za njihovu naplatu.

Najveća nepravilnost kod lokalnih vlasti po iznosu, kao i po učestalosti javljanja, predstavlja preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrenih aproprijacija (to je dato pravo za trošenje sredstava do određenog iznosa i za određenu namenu u budžetskoj godini utvrđeno odlukom o budžetu lokalne vlasti). Međutim, kod otklanjanja ovih nepravilnosti javljaju se i ograničenja, jer su kod nekih lokalnih samouprava ukupni iznosi preuzetih obaveza daleko iznad iznosa godišnjeg budžeta. Zbog toga te lokalne samouprave nisu u mogućnosti da u kratkom roku otklone ovu nepravilnost – navode u DRI.

Državni revizori su uočili da se pri dodeli subvencija najveće nepravilnosti odnose na to da su javnim preduzećima prenošena sredstva, a da ona nisu imala saglasnost na posebne programe za subvencije.

Politika navodi da prema analizi Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove, koji kroz projekat „Reforma javnih finansija pomoći” obučava lokalnu administraciju da unapredi planiranje, raspodelu i kontrolu trošenja budžetskih para, kao i nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća, samo 45 odsto lokalnih samouprava ima uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole (od anketiranih 128).

Veliki fiskalni problem na lokalu je činjenica da njihovi budžeti nisu kredibilni, tačnije dolazi do velikog odstupanja između planiranog budžeta i njihovog izvršenja.

Fiskalni savet je nekoliko puta ukazao da opštine i gradovi često, prilikom izrade budžeta, u rashode uključuju i zaostale obaveze iz prethodnog perioda, pa i planiraju rashode za koje postoje male šanse da se dese (veliki investicioni projekti) i tako dobiju nerealno visoke planirane rashode. Zatim se i prihodi nerealno postave kako planirani deficit ne bi bio veliki.

Posmatrajući budžete pojedinačnih lokalnih samouprava uočavamo da je problem lošeg planiranja široko rasprostranjen, više od polovine beleži izvršenje budžeta koje je niže od 80 odsto.

Postoje i opštine i gradovi koje izvršavaju svega 50-60 odsto planiranog budžeta npr. Inđija i grad Zaječar – naveo je Fiskalni savet u oceni fiskalne strategije a prenela Politika.