Foto: Glas Zaječara
Reklame

Prema rečima Valentine Đuričić nacrt Odluke o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu po prvi put posle više godina je u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu i budžetskim kalendarom. Budžet će iznositi 2.4 milijarde dinara.

 

U Zaječaru je danas održana 114. sednica Gradskog veća. Tokom sednice najveća pažnja posvećena je razmatranju nacrta Odluke  o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu.

Izvestilac o ovoj tački dnevnog reda bila je Valentina Đuričić koja je u svom obraćanju većnicima istakla da je ovaj nacrt važan jer je prvi put posle dužeg niza godina nacrt budžeta u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu i budžetskim kalendarom:

Foto: Glas Zaječara

„Pred vama je nacrt odluke o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu i moram reći se prvi put posle duži niz godina nacrt budžeta  nalazi u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu i budžetskim kalendarom. 15. oktobra je veću predat nacrt, stavljen je na sajtu grada i stavljen je na javnu raspravu, koja je trajala sve do večeras odnosno do 1.novembra. Građani su svoje sugestije i primedbe na nacrt budžeta mogli da ostavljaju u elektronskom obliku na sajtu grada kao i u pisanoj formi u gradskoj upravi. Kako nije stigla nijedna primedba od građana mi smo napravili izveštaj koji se nalazi ovde u dokumentima.“

Prilikom izrade nacrta budžeta, istakla je Đuričić,  radna grupa značajnu pažnju posvetila je kapitalnim investicijama, koje će u ovoj, predstojećoj godini, biti manje u odnosu na prethodne godine:

„Pri izradi budžeta imali smo formiranu radnu grupu za pripremu budžeta gde se razgovaralo o investicijama, o samom budžetu i da smo na sastancima radne grupe davali smernice i razgovarali o kapitalnim investicijama i moram reći da će kapitalne investicije ove godine biti manji nego prethodnih godina ali će zato one investicije i projekti koji budu urađeni u skladu sa ministarstvima i kancelarijom za javna ulaganja, pre svega mislimo na projekte o rekonstrukciji srednjoškolskog centra, rekonstrukcija zdravstvenog centra, rekonstrukcija nekoliko gradskih ulica, i završetak puta Marinovac-Vrbica-Selačka reka.“

Budžet za 2020. godinu iznosiće 2,4 milijarde dinara, a većnicima je predstavljena i kratka analiza predloženog bužeta.

„Preći ću na kratku analizu prihoda i rashoda, vi znate da se budžet shodno zakonu može uraditi i mi smo i ovoga puta kao i ranijih godina ispoštovali sve zakonske procedure i naš budžet će ove godine iznositi 2 milijarde 420 miliona 968 hiljada dinara tako da će budžetski prihodi biti 2 milijarde 290 miliona 217 hiljada dinara , socijalni doprinos od milion 185 hiljada dinara, sopstveni prihodi prihodi ustanova kulture 26 miliona 226 hiljada dinara, transferni prihodi koji se očekuju od Republike namenski 91 milion 914 hiljada dinara, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 500 hiljada dinara, neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 2 miliona 0.55 dinara i neutrošena sredstva od donacija koje se prenose 8 miliona 836 hiljada dinara.

Izvorni prihodi su predviđeni sa 367 miliona 703 hiljade dinara , ustupljeni prihodi  to su oni prihodi koji se ostvaraju na osnovu poreza na zarade sa milijardu 73 miliona 159 hiljada dinara itransferna sredstva koja se očekuju od Republike 779 miliona 355 hiljada dinara.“ – istakla je Valentina Đuričić

Rashodi i izdaci iz budžeta iznosiće 2.400.968.000 dinara od čega će iz budžetskih sredstava biti pokriveno 2.290.217.000  dinara.

„Rashodi i izdaci budžeta grada su u skladu sa prihodima i primanjima 2 milijarde 400 miliona 968 hiljada dinara od toga su budžetska sredstva 2 milijarde 290 miliona 217 hiljada dinara.

Za tekuće rashode ću reći da su u okviru tekućih rashoda koji idu za zaposlene predviđena na 490 miliona 090 hiljada 140 dinara. Korišćenje usluga i roba 751 milion 7 hiljada 900 dinara, otplata kamate i tekući troškovi i zaduživanja su 18 miliona  573 hiljade dinara, subvencije su predviđene na 183 miliona 300 hiljada dinara, donacije i transferi 275 miliona 669 hiljada dinara, socijalno osiguranje i socijalna zaštita je 35 miliona 500 hiljada dinara, ostali rashodi su 263 hiljade dinara. Za tekući sta   50 miliona dinara, za stalnu je 40 miliona dinara a za tekuću 45 miiona dinara.

Izdaci za nefinansijsku imovinu 255 miliona 709 hiljada dinara. Za zalihe robe za stalnu prodaju 500 hiljada dinara i prirodna imovina 49 miiona 603 hiljade dinara. Takođe imamo izdatke za glavnicu dva kredita i taj iznos je predviđan na 59 miliona dinara.

Tu su pet direktnih korisnika a to su Skupština grada, gradonačelnik, gradska uprava, gradsko veće i gradsko javno pravobranilaštvo a u indirektne su uvršteni Đulići, Narodni muzej, Narodno pozorište, Istorijski arhiv, Matična biblioteka, Centar za kulturu CEKIT u likvidaciji, Turistička organizacija, Oblutak i mesne zajednice.“ – zaključila je Đuričićeva