Sednica Skupštine grada Zaječara, osamnaesta po redu, zakazana je za narednu sredu, 25. jul.

Iz veoma obimnog dnevnog reda kao najvažnije tačke izdvajaju se Pretres Predloga Odluke o trećem dopusnkom budžetu grada Zaječara za 2018. godinu, Pretres Predloga Izmene Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2018. godinu, kao i Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana generalne regulacije grada Zaječara br.1-sever i severozapad grada Zaječara.

Evo kompletnog dnevnog reda koji će se naći pred odbornicima Skupštine grada Zaječara:

1. Razmatranje pisane ostavke odbornika Skupštine grada Zaječara;
2. Pretres Predloga Odluke o trećem dopunskom budžetu Grada Zaječara za 2018. godinu;
3. Pretres Predloga Izmene Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2018. godinu;
4. Pretres Predloga Odluke o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu privrednog društva “Simpo” a.d. Vranje;
5. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana generalne regulacije grada Zaječara br.1-sever i severozapad grada Zaječara;
6. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za uređenje i proširenje groblja u Zvezdanu;
7. Pretres Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara;
8. Pretres Predloga Odluke o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u organima grada Zaječara, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač grad Zaječar, kao i ostalim pravnim subjektima čijim zaposlenima grad Zaječar obezbeđuje prevoz;
9. Pretres Predloga Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom “Timok” DOO Zaječar;
10. Pretres Predloga Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretnih stvari u javnoj svojini korisniku JKP “Timok -održavanje“ Zaječar;
11. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća “Timok-održavanje“ Zaječar;
12. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKSP “Zaječar” Zaječar za 2017. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” Zaječar za period od 2017.-2021. godine;
v. Rešenja o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” Zaječar za period od 2017.-2027. godine;
13. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Javno komunalnog preduzeća “Zaječarparking“ Zaječar za 2017. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP “Zaječarparking“ Zaječar za 2017. godinu;
14. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod “ Zaječar za 2017. godinu;
15. Pretres Predloga Rešenja o postavljenju vršioca funkcije Pravobranioca grada Zaječara;
16. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke “Svetozar Marković” Zaječar;
17. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada sa finansijskim planom za 2018. godinu Turističke organizacije grada Zaječara;
18. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru;
19. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva “Timočka Krajina” Zaječar;
20. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove Apoteka “Zaječar” u Zaječaru;
21. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
22. Pretres Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Higijena Zaječar” Zaječar;
23. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko- trgovinske škole u Zaječaru;
b) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Zaječaru;
v) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru;
g) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Zaječaru;
d) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “15. maj“ u Malom Jasenovcu;
đ) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Desanka Maksimović“ u Zaječaru;
e) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Dositej Obradović“ u Vražogrncu;
ž) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić“ u Zaječaru;
z) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu;
i) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Jeremija Ilić Jegor“ u Rgotini;
j) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “LJuba Nešić“ u Zaječaru;
k) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “LJubica Radosavljević Nada“ u Zaječaru;
l) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Vladislav Petković Dis“ u Grljanu;
lj) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole za osnovno i srednje obrazovanje “ Jelena Majstorović“ u Zaječaru;
m) Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole za muzičko obrazovanje “Stevan Mokranjac “ u Zaječaru;
24. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine;
25. Odbornička pitanja.